Miesiąc: marzec 2024

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) stanowią istotne wyzwanie w środowiskuedukacyjnym, dotykając dzieci zdolne do słyszenia, ale borykających się z problemami zrozumieniem tego, co słyszą. APD może znacząco utrudniać naukę i interakcje społeczne,co często pozostaje niezrozumiałe dla osób z otoczenia dziecka. Wzrost liczbydiagnozowanych przypadków APD wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wostatnich latach rzuca nowe światło na potrzebę zwiększenia świadomości i poprawy metodwsparcia. Dane zgromadzone przez instytucje badawcze i specjalistyczne organizacjepokazują tendencję, która może budzić zaniepokojenie, ale także podkreśla rosnącąświadomość i lepsze rozpoznawanie tego zaburzenia.Według badań przeprowadzonych przez American Speech-Language-Hearing Association(ASHA) oraz International Society of Audiology (ISA) liczba zdiagnozowanych przypadkówAPD w grupie dzieci w wieku od 5 do 17 lat wzrosła o ponad 30% w ciągu ostatnichdziesięciu lat, co…

ADHD, czyli zaburzenie z deficytem uwagi i nadpobudliwością ruchową, jest jednym z najczęściej diagnozowanych zaburzeń rozwojowych w dzieciństwie. Charakteryzuje się trudnościami w koncentracji uwagi, nadmierną impulsywnością oraz nieadekwatną nadaktywnością. Klasyfikacja ICD-10 odnosi się do tej kondycji jako „F90.1 – Hiperkinetyczne zaburzenie zachowania”, podkreślając jej wpływ nie tylko na funkcje poznawcze, ale również na zachowanie. Zrozumienie ADHD jako zaburzenia o podłożu neurobiologicznym wymaga uwzględnienia różnorodności jego manifestacji oraz wyzwań, z którymi borykają się osoby dotknięte tym stanem. ADHD nie jest jedynie problemem „niespokojnych dzieci” – to kompleksowe wyzwanie, które może znacząco wpłynąć na edukację, relacje interpersonalne oraz codzienne funkcjonowanie. Mimo że istnieją skuteczne metody leczenia, takie jak farmakoterapia, wiele osób poszukuje alternatywnych, mniej inwazyjnych opcji terapeutycznych. W tym kontekście…