Autor: Magdalena Dymarkowska

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) stanowią istotne wyzwanie w środowiskuedukacyjnym, dotykając dzieci zdolne do słyszenia, ale borykających się z problemami zrozumieniem tego, co słyszą. APD może znacząco utrudniać naukę i interakcje społeczne,co często pozostaje niezrozumiałe dla osób z otoczenia dziecka. Wzrost liczbydiagnozowanych przypadków APD wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wostatnich latach rzuca nowe światło na potrzebę zwiększenia świadomości i poprawy metodwsparcia. Dane zgromadzone przez instytucje badawcze i specjalistyczne organizacjepokazują tendencję, która może budzić zaniepokojenie, ale także podkreśla rosnącąświadomość i lepsze rozpoznawanie tego zaburzenia.Według badań przeprowadzonych przez American Speech-Language-Hearing Association(ASHA) oraz International Society of Audiology (ISA) liczba zdiagnozowanych przypadkówAPD w grupie dzieci w wieku od 5 do 17 lat wzrosła o ponad 30% w ciągu ostatnichdziesięciu lat, co…