Hearing Test for Children - Audiologist Working with a Little Boy

„Dziecko słyszy, ale nie rozumie”: Przełamywanie barier w edukacji dzieci z APD

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) stanowią istotne wyzwanie w środowisku
edukacyjnym, dotykając dzieci zdolne do słyszenia, ale borykających się z problemami z
rozumieniem tego, co słyszą. APD może znacząco utrudniać naukę i interakcje społeczne,
co często pozostaje niezrozumiałe dla osób z otoczenia dziecka. Wzrost liczby
diagnozowanych przypadków APD wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w
ostatnich latach rzuca nowe światło na potrzebę zwiększenia świadomości i poprawy metod
wsparcia. Dane zgromadzone przez instytucje badawcze i specjalistyczne organizacje
pokazują tendencję, która może budzić zaniepokojenie, ale także podkreśla rosnącą
świadomość i lepsze rozpoznawanie tego zaburzenia.
Według badań przeprowadzonych przez American Speech-Language-Hearing Association
(ASHA) oraz International Society of Audiology (ISA) liczba zdiagnozowanych przypadków
APD w grupie dzieci w wieku od 5 do 17 lat wzrosła o ponad 30% w ciągu ostatnich
dziesięciu lat, co świadczy o rosnącej potrzebie skupienia uwagi na tym problemie. W 2010
roku szacowano, że około 5% dzieci w tej grupie wiekowej może mieć APD, podczas gdy
dane z 2020 roku wskazują już na ponad 7%. Eksperci zwracają uwagę, że ten wzrost liczby
diagnoz może być wynikiem kilku czynników, w tym większej świadomości wśród rodziców i
nauczycieli o istnieniu APD i jego wpływie na rozwój edukacyjny i społeczny dziecka, jak
również doskonalenia metod diagnostycznych, które pozwalają na dokładniejsze i
wcześniejsze rozpoznawanie zaburzeń przetwarzania słuchowego. Niektórzy badacze
podnoszą również kwestię zwiększonej ekspozycji dzieci na czynniki ryzyka, takie jak
intensywne używanie słuchawek i narażenie na hałas, które mogą przyczyniać się do
problemów ze słuchem i przetwarzaniem dźwięku.

Objawy APD w środowisku edukacyjnym

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) stanowią znaczące wyzwanie dla wielu dzieci,
wpływając na ich zdolność do efektywnego przetwarzania informacji słuchowych. Chociaż
dzieci te mają zdolność słyszenia dźwięków w normalnym zakresie, ich mózgi nie analizują
tych dźwięków w sposób, który umożliwiłby im łatwe rozumienie mowy i innych sygnałów
słuchowych. Problem ten może manifestować się na różne sposoby, często prowadząc do
pomyłek z innymi zaburzeniami. Poniżej omówiono kilka kluczowych aspektów tych
trudności oraz ich wpływ na edukację i rozwój dziecka.

Rozumienie mowy w hałasie

Jednym z najbardziej typowych wyzwań dla dzieci z APD jest rozumienie mowy w obecności
tła dźwiękowego. W klasie, na przerwie, czy nawet w domu, hałas otoczenia może sprawiać,
że słowa stają się dla nich zniekształcone lub niewyraźne. To sprawia, że środowiska
edukacyjne, pełne różnorodnych dźwięków, mogą być szczególnie trudne dla dzieci z APD,
ograniczając ich zdolność do nauki i interakcji społecznych.

Koncentracja i uwaga

Dzieci z APD często wykazują trudności z koncentracją, szczególnie w sytuacjach
wymagających przetwarzania informacji słuchowych. Ich wysiłek skupienia się na mowie w
obecności innych dźwięków może szybko prowadzić do zmęczenia i frustracji, co bywa
błędnie interpretowane jako brak zainteresowania lub zaburzenia uwagi, takie jak ADHD.

Opóźnienia w nauce czytania i pisania

Zaburzenia przetwarzania słuchowego mogą mieć bezpośredni wpływ na rozwój
umiejętności czytania i pisania. Dzieci te mogą mieć trudności z wyróżnianiem głosek,
zapamiętywaniem liter oraz ich rozróżnianiem, co jest fundamentem dla nauki czytania.
Problemy z rozumieniem instrukcji słuchowych i słaba pamięć słuchowa dodatkowo
utrudniają przyswajanie nowych umiejętności i zasad gramatycznych.

Zapamiętywanie ustnych instrukcji

Dzieci z APD mogą mieć problem z zapamiętywaniem i wykonywaniem ustnych instrukcji.
To nie tylko wpływa na ich wyniki w nauce, ale również na codzienne funkcjonowanie.
Często potrzebują one więcej powtórzeń, niekiedy wizualnych wskazówek, aby zrozumieć i
zapamiętać informacje.

Mylenie z innymi problemami

Objawy APD często są mylone z innymi zaburzeniami, takimi jak zaburzenia uwagi,
trudności w nauce czy nawet opóźniony rozwój mowy. Taka pomyłka może prowadzić do
nieodpowiednich form wsparcia, które nie rozwijają odpowiednio umiejętności przetwarzania
słuchowego. Dlatego tak ważna jest dokładna diagnoza i zrozumienie specyfiki APD.

Potrzeba świadomości i zrozumienia

Podniesienie świadomości na temat APD wśród nauczycieli, rodziców i opiekunów jest
kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego wsparcia dzieciom zmagającym się z tym
zaburzeniem. Edukacja na temat APD, dostosowanie metod nauczania, stosowanie
wizualnych pomocy i technologii wspomagających, a także indywidualne podejście do
każdego dziecka mogą znacznie poprawić ich doświadczenia edukacyjne i jakość życia.

Diagnoza i wczesne rozpoznanie

Wczesne rozpoznanie APD, realizowane przez zespół specjalistów, w tym audiologów i
neurologopedów, jest niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego wsparcia dziecku. Testy
przeprowadzane w celu diagnozy APD mogą ocenić zdolność dziecka do przetwarzania
informacji słuchowych, co jest kluczowe do zrozumienia i odpowiedzi na ich unikalne
potrzeby edukacyjne.

Historia sukcesu: system FM i terapia neurologopedyczna w praktyce

Przypadek ośmioletniego Michała ilustruje, jak skuteczne mogą być odpowiednie strategie
wsparcia. Po diagnozie APD, wdrożenie systemu FM w klasie Michała, które umożliwiło mu
bezpośrednie słyszenie instrukcji nauczyciela, znacząco poprawiło jego zdolność do
koncentracji i nauki. Dodatkowo, regularne sesje z neurologopedą skupiły się na rozwoju

umiejętności przetwarzania słuchowego i językowego, co pozwoliło Michałowi na lepsze
radzenie sobie z wyzwaniami komunikacyjnymi.

Strategie wsparcia i interwencje

Oprócz systemów FM i terapii neurologopedycznej, istnieje wiele innych strategii
wspierających dzieci z APD. Do najważniejszych należą modyfikacje środowiskowe, takie
jak minimalizacja hałasu w klasie, metody nauczania dostosowane do potrzeb dziecka, w
tym użycie wizualnych wsparć edukacyjnych, oraz wsparcie emocjonalne, które pomaga w
budowaniu pozytywnego obrazu siebie i radzeniu sobie ze stresem związanym z APD.

Podsumowanie

Rozpoznanie i odpowiednie wsparcie dla dzieci z APD może znacząco przyczynić się do ich
sukcesu edukacyjnego i dobrostanu emocjonalnego. Dzięki zastosowaniu odpowiednich
narzędzi i terapii, dzieci z APD mogą przezwyciężać trudności związane z zaburzeniem i
cieszyć się pełniejszym uczestnictwem w życiu szkolnym i społecznym. Wyzwaniem
pozostaje budowanie świadomości o APD wśród edukatorów i rodziców, aby więcej dzieci
mogło korzystać z niezbędnego wsparcia.